Skip to content

Algemene Gebruiksvoorwaarden

Deze website is ontwikkeld door Wielervereniging Salt-Boemel, hierna ‘WV Salt-Boemel’ genoemd, dat tevens instaat voor het besturen en het managen van deze website.

Algemeen
Deze website wordt u aangeboden onder voorbehoud van uw onvoorwaardelijke aanvaarding van de gebruiksvoorwaarden, bepalingen en waarschuwingen in onze contractuele bepalingen (“Algemene Gebruiksvoorwaarden”). Door uw toegang tot en uw gebruik van de website, aanvaardt u zonder enig voorbehoud deze Algemene Gebruiksvoorwaarden.

Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op deze website alsmede voor alle internet en andere netwerkinitiatieven van WV Salt-Boemel.

Indien een bepaling van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden niet toepasbaar is, of strijdig is met een bepaling van dwingend recht, zal deze niet-toepasbaarheid de geldigheid of toepasselijkheid van de andere bepalingen niet beïnvloeden.

U erkent dat de onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden en het gebruik van deze website niet tot gevolg hebben dat enige vorm van juridisch samenwerkingsverband wordt gecreëerd tussen u en WV Salt-Boemel.

Wijzigingen
WV Salt-Boemel behoudt zich het recht voor deze Algemene Gebruiksvoorwaarden te allen tijde en zonder uitdrukkelijke kennisgeving aan te passen.

Deze website is bestemd om algemene informatie ter beschikking te stellen over WV Salt-Boemel, en over haar activiteiten in het bijzonder. Aanverwante onderwerpen zijn niet het primaire doel van deze website en zullen worden verwijderd indien dat in de ogen van de beheerder(s) noodzakelijk is om het primaire doel te ondersteunen.

Hoewel WV Salt-Boemel zich inspant om informatie te verschaffen waarvan zij denkt dat die actueel en juist is, garandeert WV Salt-Boemel niet de adequaatheid, juistheid, volledigheid of actualiteit van die informatie, noch dat de website alomvattend is of geschikt om te gebruiken voor een bepaald doel. Evenmin garandeert WV Salt-Boemel een voortdurende toegang tot de website, noch de afwezigheid van storingen of de goede werking van de website.

WV Salt-Boemel kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor de afwezigheid van specifieke informatie op de website, de inhoud van deze website, of voor het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

Virussen en misdrijven
WV Salt-Boemel onderneemt al het mogelijke om haar website te beschermen tegen virussen, hacking-attacks of andere informaticamisdrijven, maar kan de afwezigheid van virussen, hacking-attacks, of andere informaticamisdrijven niet garanderen.

Hyperlinks
De website kan hyperlinks bevatten naar websites van derde partijen. Deze worden slechts ter informatie aan de gebruiker weergegeven. WV Salt-Boemel heeft geen controle over de inhoud van deze websites en kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor het bestaan van deze websites, noch voor de daarin opgenomen informatie. Bovendien impliceert het bestaan van deze links niet dat WV Salt-Boemel instemt met de inhoud van deze websites, en impliceert de opname van deze links geen enkele samenwerking tussen WV Salt-Boemel en de exploitanten van deze websites.

Auteursrecht
De website met inbegrip van teksten, lay-out, grafische bestanddelen, presentatie, logo’s, software en andere bestanddelen van deze site is beschermd door de intellectuele eigendomsrechten van WV Salt-Boemel of haar informatieleveranciers, zoals het auteursrecht, naburige rechten, databankrecht en merkenrecht. De door de gebruiker geplaatste bestanden en/of teksten zijn door deze plaatsing eigendom van WV Salt-Boemel geworden.

Reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie en gebruik voor commerciële doeleinden van het geheel of een deel van deze website is verboden, tenzij met voorafgaandelijke toestemming van WV Salt-Boemel.

Anti-spamming-politiek
Spammen is het massaal versturen van mails naar personen die daar niet om verzocht hebben. Deze mails hebben voornamelijk commerciële doeleinden. Dit soort praktijken zijn niet alleen agressief, ze overbelasten ook de communicatiemiddelen servers en verhinderen zo de communicatiedoorstroming.

WV Salt-Boemel laat niet toe dat de eigen computers of het netwerk gebruikt worden voor het verspreiden van ongevraagde informatieve of publicitaire (commerciële) mails aan zijn gebruikers.

Het is verboden een verbinding of server van WV Salt-Boemel te gebruiken om grote hoeveelheden ongevraagde elektronische berichten te versturen, antwoordberichten te ontvangen op ongevraagde berichten, of een overdreven aantal berichten te versturen naar nieuwsgroepen waarvan de titel of het onderwerp niets te maken heeft met de titel van het discussieforum of die als aanstootgevend of beledigend kan worden ervaren, of nog, die het imago van WV Salt-Boemel of de daaraan verbonden entiteiten schaden.

WV Salt-Boemel behoudt zich het recht voor om te beslissen dat een bepaald bericht de regels van een nieuwsgroep of adreslijst niet respecteert of als algemeen storend wordt beschouwd.

Vertrouwelijkheid van e-mails
WV Salt-Boemel waakt over de vertrouwelijkheid van uw berichten, daarom raden wij u ook aan om kennis te nemen van onze encryptiesystemen die uw berichten beveiligen.

Netiquette
WV Salt-Boemel onderschrijft de Gedragscode, goedgekeurd door ISPA (Internet Service Providers Association). ISPA ASBL/VZW is opgericht om de belangen van de Internetproviders in te verdedigen en het Internet te bevorderen. De Gedragscode is een verzameling van algemene deontologische regels en beleefdheidsregels die ontwikkeld werden door de Internetgebruikers, en is bekend onder de naam Netiquette. De gebruiker verklaart deze regels te kennen. De beheerders van de WV Salt-Boemel website hebben het recht zonder opgaaf van redenen plaatsingen te wijzigen of verwijderen als in hun optiek de Netiquette in het bijzonder of de Algemene voorwaarden in het algemeen hier mee gediend zijn.

Dit houdt in dat WV Salt-Boemel het recht heeft om onmiddellijk de toegang te ontzeggen zonder rechterlijke tussenkomst indien bijvoorbeeld:

  • de gebruiker de diensten van WV Salt-Boemel gebruikt op een onrechtmatige manier, dit is op een wijze die in strijd is met deze Algemene Gebruiksvoorwaarden of de Gedragscode of die de rechten van derden niet respecteert;
  • de gebruiker informatie verspreidt op een manier die in strijd is met de nationale of internationale regels, de algemeen geaccepteerde normen en waarden, de goede zeden, deze Algemene Gebruiksvoorwaarden of de Gedragscode;
  • de gebruiker berichten verspreidt die discriminerend zijn op het vlak van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of als kwetsend kunnen geïnterpreteerd worden.

Deze maatregelen hebben als doel de gebruikers van de WV Salt-Boemel website te beschermen en een degelijke en verrijkende Internetomgeving te creëren.

Verbintenissen van de gebruiker
De gebruiker verbindt zich ertoe:

  1. Geen gebruik te maken van de website voor illegale of schadelijke doeleinden.
  2. De toegang tot de website niet te verhinderen, noch de website te verstoren, noch de website minder efficiënt te maken of schade te veroorzaken aan de website, WV Salt-Boemel, of derden.
  3. Geen gebruik te maken van de website om computervirussen of schadelijke of illegale informatie door te geven of te verspreiden;
  4. De intellectuele rechten aanwezig op de website niet in het gedrang te brengen.

Een gedrukte versie van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden en van iedere onder elektronische vorm afgeleverde waarschuwing, zal aanvaard worden in iedere gerechtelijke of administratieve procedure die voortvloeit uit of verband houdt met deze Algemene Gebruiksvoorwaarden, op dezelfde wijze en onder dezelfde voorwaarden als andere documenten en commerciële registers die werden aangemaakt en bewaard in gedrukte vorm. Alle rechten die niet uitdrukkelijk worden afgestaan in dit document, zijn voorbehouden. WV Salt-Boemel behoudt zich het recht voor aan de bevoegde autoriteiten de gebruikers aan te geven die het recht schenden en voor onbepaalde tijd de toegang tot en het gebruik van de diensten en gegevens op te schorten van iedere gebruiker die onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden overtreedt, dan wel niet naleeft.

Overige Gedragsregels
Met de introductie van de nieuwe site biedt de vereniging de leden te reageren op nieuwsberichten. Om dit te kunnen doen moet eerst een account worden aangemaakt (zie ‘registreren’ onder gebruikersmenu). Nadat u dat hebt gedaan kunt u inloggen en en reactie plaatsen bij het betreffende bericht. Wij verwachten van ieder die reageert dat hij of zij dat op een nette manier doet. Het is absoluut NIET de bedoeling hier een discussie te starten. De webredactie neemt zich het recht om reacties op berichten te verwijderen indien zij strijdig zijn met het belang van de vereniging.
Het IP-adres vanwaar wordt gereageerd wordt vastgelegd. Indien blijkt dat iemand meerdere malen de regels overtreedt, zijn wij genoodzaakt het IP-adres te blokkeren.

 

*Door uw aanwezigheid op de site gaat u akkoord met bovenstaande regels*